Tal Gruper ו Leandro Javier Noijovich
מזכירים לכם שיש לכם רק עוד פחות משבוע לחדש את תעודת הזהות בלי שיכפו עליכם להיכנס למאגר הביומטרי.

אומרים "לא" למאגר הביומטרי – מחדשים את תעודת הזהות.

האצבע – שלא תיכנס למאגר הביומטרי

תגובות