10-5dzmX8smE3.jpg

מגזין "קנביס:" מדווח: "לפני שבוע דיווחנו כאן על הצטרפותה של ליאורה גלבר למפלגת עלה ירוק. בתנועה הליברלית החדשה מציינים כי התנועה תישאר בלתי מפלגתית והיא מברכת את מפלגת עלה ירוק עם אימוץ המצע הליברלי ובחירת ירון לרמן לעמוד בראשה.

על פי ההסכם, את המקום הראשון ברשימת “עלה ירוק – הרשימה הליברלית” לבחירות, יאיישירון לרמן, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה. לרמן היה בעבר חבר מועצתמפלגת “שינוי”שלטומי לפיד, חבר עלה ירוק ושותף למסע הבחירות של עלה ירוק בשנת 2006,ויו”רהתנועה לצבא מקצועי.

לרמן מסר: “עלה ירוק – הרשימה הליברלית תניף את דגלי חרות הפרט והשוק החופשי. אנו נאבק למען הפסקת מדיניות ההפללה של צרכני הקנאביס, הפרדת מוסדות הדת מהמדינה ופתרונות מבוססי חופש ושכל ישר בנושאים חברתיים אחרים, לרבות חינוך, תקשורת, הימורים וזנות.”

“כמו כן, בנושא החברתי-כלכלי תפעל המפלגה להפחתת מכסים, מיסים, מאבק במונופולים הממשלתיים כגון חברת החשמל והנמלים, ביטול אגרת הטלוויזיה וסגירת משרדי הממשלה המיותרים,” הוסיף. “אנו קוראים לכל מי שהחופש יקר לליבו להצטרף אלינו למסע המשותף.”

במקום השני תעמוד כאמור ליאורה גלבר, מנהלת דף הפייסבוק “לגליזציה עכשיו” אשר אירגנה את הפגנות הלגליזציה בשנים האחרונות והודיעה לאחרונה על הצטרפותה למפלגת עלה ירוק.

התנועה הליברלית החדשה שהיתה ונותרה תנועה בלתי מפלגתית מציינת בדף הפייסבוק: 

"התנועה הליברלית החדשה מברכת את מפלגת עלה ירוק בעקבותהחלטתה על אימוץ המצע הליברלי והצבת רשימה ליברלית בראשות עמיתינו ירון לרמן.  אנו פונים למפלגות נוספות למלא את החלל הריק של כלכלה חופשית וחירות הפרט למען התקדמות ישראל להגשמת יעודה כמדינה חופשית ומשגשגת. "

 http://www.facebook.com/AleYarokLiberal

 

תגובות

#_lt#div#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#על פי ההסכם, את המקום הראשון ברשימת “#_lt#/span#_gt##_lt#strong style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#עלה ירוק – הרשימה הליברלית#_lt#/strong#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#” לבחירות, יאייש#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#strong style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#ירון לרמן#_lt#/strong#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה. לרמן היה בעבר חבר מועצת#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99" title="מפלגת שינוי" style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#מפלגת “שינוי”#_lt#/a#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#של#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#strong style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#טומי לפיד, #_lt#/strong#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#חבר עלה ירוק ושותף למסע הבחירות של עלה ירוק בשנת 2006,#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#ויו”ר#_lt#/span#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//idfpro.org/" title="התנועה לצבא מקצועי" style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#התנועה לצבא מקצועי#_lt#/a#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#לרמן מסר#_sc# “עלה ירוק – הרשימה הליברלית תניף את דגלי חרות הפרט והשוק החופשי. אנו נאבק למען הפסקת מדיניות ההפללה של צרכני הקנאביס, הפרדת מוסדות הדת מהמדינה ופתרונות מבוססי חופש ושכל ישר בנושאים חברתיים אחרים, לרבות חינוך, תקשורת, הימורים וזנות.”#_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#“כמו כן, בנושא החברתי-כלכלי תפעל המפלגה להפחתת מכסים, מיסים, מאבק במונופולים הממשלתיים כגון חברת החשמל והנמלים, ביטול אגרת הטלוויזיה וסגירת משרדי הממשלה המיותרים,” הוסיף. “אנו קוראים לכל מי שהחופש יקר לליבו להצטרף אלינו למסע המשותף.”#_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#במקום השני תעמוד כאמור #_lt#strong style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#ליאורה גלבר#_lt#/strong#_gt#, מנהלת דף הפייסבוק “לגליזציה עכשיו” אשר אירגנה את הפגנות הלגליזציה בשנים האחרונות והודיעה לאחרונה על #_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.xn--4dbcyzi5a.com/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%9C/" title="מהפייסבוק לכנסת#_sc# ליאורה גלבר ברשימת עלה ירוק לבחירות 2013" style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#הצטרפותה למפלגת עלה ירוק#_lt#/a#_gt#.#_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#התנועה הליברלית החדשה שהיתה ונותרה תנועה בלתי מפלגתית מציינת בדף הפייסבוק#_sc# #_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#"#_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#התנועה הליברלית החדשה מברכת את מפלגת עלה ירוק בעקבות#_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#החלטתה על אימוץ המצע הליברלי והצבת רשימה ליברלית בראשות עמיתינו ירון לרמן.#_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#  #_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#אנו פונים למפלגות נוספות למלא את החלל הריק של כלכלה חופשית וחירות הפרט למען התקדמות ישראל להגשמת יעודה כמדינה חופשית ומשגשגת.#_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt# "#_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.facebook.com/AleYarokLiberal" rel="nofollow" style="font-size#_sc# 12.727272033691406px; cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# initial; font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/AleYarokLiberal#_lt#/a#_gt##_lt#div#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#span#_gt##_lt#a style="font-size#_sc# 14px;" target="_blank" href="http#_sc#//www.xn--4dbcyzi5a.com/%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95/"#_gt#לקריאה במגזין "קנביס"#_lt#/a#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt#

תגובות

#_lt#div#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#על פי ההסכם, את המקום הראשון ברשימת “#_lt#/span#_gt##_lt#strong style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#עלה ירוק – הרשימה הליברלית#_lt#/strong#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#” לבחירות, יאייש#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#strong style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#ירון לרמן#_lt#/strong#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה. לרמן היה בעבר חבר מועצת#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99" title="מפלגת שינוי" style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#מפלגת “שינוי”#_lt#/a#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#של#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#strong style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#טומי לפיד, #_lt#/strong#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#חבר עלה ירוק ושותף למסע הבחירות של עלה ירוק בשנת 2006,#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#ויו”ר#_lt#/span#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//idfpro.org/" title="התנועה לצבא מקצועי" style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#התנועה לצבא מקצועי#_lt#/a#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#לרמן מסר#_sc# “עלה ירוק – הרשימה הליברלית תניף את דגלי חרות הפרט והשוק החופשי. אנו נאבק למען הפסקת מדיניות ההפללה של צרכני הקנאביס, הפרדת מוסדות הדת מהמדינה ופתרונות מבוססי חופש ושכל ישר בנושאים חברתיים אחרים, לרבות חינוך, תקשורת, הימורים וזנות.”#_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#“כמו כן, בנושא החברתי-כלכלי תפעל המפלגה להפחתת מכסים, מיסים, מאבק במונופולים הממשלתיים כגון חברת החשמל והנמלים, ביטול אגרת הטלוויזיה וסגירת משרדי הממשלה המיותרים,” הוסיף. “אנו קוראים לכל מי שהחופש יקר לליבו להצטרף אלינו למסע המשותף.”#_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#במקום השני תעמוד כאמור #_lt#strong style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#ליאורה גלבר#_lt#/strong#_gt#, מנהלת דף הפייסבוק “לגליזציה עכשיו” אשר אירגנה את הפגנות הלגליזציה בשנים האחרונות והודיעה לאחרונה על #_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.xn--4dbcyzi5a.com/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%9C/" title="מהפייסבוק לכנסת#_sc# ליאורה גלבר ברשימת עלה ירוק לבחירות 2013" style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#הצטרפותה למפלגת עלה ירוק#_lt#/a#_gt#.#_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#התנועה הליברלית החדשה שהיתה ונותרה תנועה בלתי מפלגתית מציינת בדף הפייסבוק#_sc# #_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#"#_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#התנועה הליברלית החדשה מברכת את מפלגת עלה ירוק בעקבות#_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#החלטתה על אימוץ המצע הליברלי והצבת רשימה ליברלית בראשות עמיתינו ירון לרמן.#_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#  #_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#אנו פונים למפלגות נוספות למלא את החלל הריק של כלכלה חופשית וחירות הפרט למען התקדמות ישראל להגשמת יעודה כמדינה חופשית ומשגשגת.#_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt# "#_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.facebook.com/AleYarokLiberal" rel="nofollow" style="font-size#_sc# 12.727272033691406px; cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# initial; font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/AleYarokLiberal#_lt#/a#_gt##_lt#div#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#span#_gt##_lt#a style="font-size#_sc# 14px;" target="_blank" href="http#_sc#//www.xn--4dbcyzi5a.com/%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95/"#_gt#לקריאה במגזין "קנביס"#_lt#/a#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt#

תגובות

#_lt#div#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#על פי ההסכם, את המקום הראשון ברשימת “#_lt#/span#_gt##_lt#strong style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#עלה ירוק – הרשימה הליברלית#_lt#/strong#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#” לבחירות, יאייש#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#strong style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#ירון לרמן#_lt#/strong#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה. לרמן היה בעבר חבר מועצת#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99" title="מפלגת שינוי" style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#מפלגת “שינוי”#_lt#/a#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#של#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#strong style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#טומי לפיד, #_lt#/strong#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#חבר עלה ירוק ושותף למסע הבחירות של עלה ירוק בשנת 2006,#_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#ויו”ר#_lt#/span#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//idfpro.org/" title="התנועה לצבא מקצועי" style="font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#התנועה לצבא מקצועי#_lt#/a#_gt##_lt#span style="background-color#_sc# rgb(255, 255, 255); font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px;"#_gt#.#_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#לרמן מסר#_sc# “עלה ירוק – הרשימה הליברלית תניף את דגלי חרות הפרט והשוק החופשי. אנו נאבק למען הפסקת מדיניות ההפללה של צרכני הקנאביס, הפרדת מוסדות הדת מהמדינה ופתרונות מבוססי חופש ושכל ישר בנושאים חברתיים אחרים, לרבות חינוך, תקשורת, הימורים וזנות.”#_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#“כמו כן, בנושא החברתי-כלכלי תפעל המפלגה להפחתת מכסים, מיסים, מאבק במונופולים הממשלתיים כגון חברת החשמל והנמלים, ביטול אגרת הטלוויזיה וסגירת משרדי הממשלה המיותרים,” הוסיף. “אנו קוראים לכל מי שהחופש יקר לליבו להצטרף אלינו למסע המשותף.”#_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#במקום השני תעמוד כאמור #_lt#strong style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#ליאורה גלבר#_lt#/strong#_gt#, מנהלת דף הפייסבוק “לגליזציה עכשיו” אשר אירגנה את הפגנות הלגליזציה בשנים האחרונות והודיעה לאחרונה על #_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.xn--4dbcyzi5a.com/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%9C/" title="מהפייסבוק לכנסת#_sc# ליאורה גלבר ברשימת עלה ירוק לבחירות 2013" style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px;"#_gt#הצטרפותה למפלגת עלה ירוק#_lt#/a#_gt#.#_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#התנועה הליברלית החדשה שהיתה ונותרה תנועה בלתי מפלגתית מציינת בדף הפייסבוק#_sc# #_lt#/p#_gt##_lt#p style="padding#_sc# 0px; margin#_sc# 0px 0px 1.467em; font-family#_sc# 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height#_sc# 22px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#"#_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#התנועה הליברלית החדשה מברכת את מפלגת עלה ירוק בעקבות#_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#החלטתה על אימוץ המצע הליברלי והצבת רשימה ליברלית בראשות עמיתינו ירון לרמן.#_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#  #_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt#אנו פונים למפלגות נוספות למלא את החלל הריק של כלכלה חופשית וחירות הפרט למען התקדמות ישראל להגשמת יעודה כמדינה חופשית ומשגשגת.#_lt#/span#_gt##_lt#span style="font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px;"#_gt# "#_lt#/span#_gt##_lt#/p#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.facebook.com/AleYarokLiberal" rel="nofollow" style="font-size#_sc# 12.727272033691406px; cursor#_sc# pointer; color#_sc# rgb(59, 89, 152); text-decoration#_sc# initial; font-family#_sc# 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height#_sc# 17.999998092651367px; background-color#_sc# rgb(255, 255, 255);"#_gt#http#_sc#//www.facebook.com/AleYarokLiberal#_lt#/a#_gt##_lt#div#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#span#_gt##_lt#a style="font-size#_sc# 14px;" target="_blank" href="http#_sc#//www.xn--4dbcyzi5a.com/%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95/"#_gt#לקריאה במגזין "קנביס"#_lt#/a#_gt##_lt#/span#_gt##_lt#/div#_gt#

תגובות