10451164_692381070827024_832642009584179861_n.jpg

לבני ולפיד בתוכנית חדשה: "ביטול הפטור ממס לבעלי דירות המשכירים דירותיהם בסכום של פחות מ–5,000 שקל בחודש – למעט במקרה שהדירה תושכר למשך שלוש שנים או יותר" – כלומר, אם המשכיר ישכיר דירתו לשוכר לתקופה של פחות מ3 שנים, הוא יצטרך לשלם מס הכנסה על רווחיו מדמי השכירות, בניגוד למצב היום בו הוא פטור ממס הכנסה (עד לסכום של 5000 ש"ח). ההצעה הזו של לבני ולפיד, מעידה על מחסור בסיסי בהבנה כלכלית. לבני ולפיד רוצים ומנסים לדאוג לשוכרי הדירות (להבטיח שישכירו להם דירה לפרק זמן ארוך ולא לתקופה קצרה). הבעיה היא שההצעה שלהם למעשה תיפגע בשוכרי הדירות, ותעלה את דמי השכירות. הרי ברור לכל, שמשכיר דירה שמוטל עליו מס, יכול בקלות לגלגל את המס לדמי השכירות המקוריים, וכך להעביר אותם אל השוכר – כך שאין באמת יכולת לקבוע שהמשכיר ישלם את המס, ולא השוכר. דרך אחרת לנסח את התוכנית המוצעת ע"י לפיד ולבני היא: "שוכר שישכור דירה לתקופה של פחות מ3 שנים ישלם תוספת תשלום על דמי השכירות – מס לאוצר המדינה". האם זה עדיין נשמע כמו תוכנית שתעזור לשוכרים? לא בדיוק. חבל שלבני ולפיד לא מבינים זאת.

תגובות