60-O9ojHxAreK.jpg

בועז ארד, ממיסדי התנועה מציין כי "ההסכם עם עובדי הרכבת פוגע באזרחי ישראל זה הוא מחזה עגום שבו נציגי הציבור נכנעים ללחץ האלים של עובדי הרכבת ומפקירים את הציבור ששלח אותם למלא תפקידם. אזרחי ישראל ימשיכו לקבל שירות גרוע ויסכנו את חייהם בשימוש ברכבת. חברות בינלאומיות יחשבו פעמים אם להיכנס לעשות עסקים בישראל שכן החוזים נחתמים "על הקרח"… וכולנו נשלם יותר מיסים לממן גם את אחיזת החנק של העובדים בשירותים חיוניים, גם שירות גרוע וגם פיצויים ונזקים עבור הפרות הסכמים."

הסכם הכניעה לועד העובדים ברכבת יפגע באזרחי ישראל

 

התנועה הליברלית החדשה מוחה בתוקף נגד הסכם הכניעה שנחתם עם עובדי הרכבת.

על פי הפרסומים לפיהם תחזוקת רוב קרונות הרכבת תבוצע על ידי העובדים והוועד הנוכחיים תגרם עלות משוערת של מיליארדי שקלים למשק ועל סמך התנהלות העובדים והועדים גם סיכון מיותר לחיי אדם.

ביטול ההשעיות והפיטורים והתביעות הנזיקיות נגד חברי הועד ויו"ר הועד והעובדים מהווה פרס לאלימות ובריונות. כך גם ההגנה הבלתי הגיונית מפני פיטורים עד 2030! הינה דוגמה לחוסר יכולת ניהולית שהתמסדה.

בנוסף, מענקים של עשרות אלפי שקלים ותוספות שכר בעלות כוללת של 25% אינם די לועדים ברכבת והסכם השכר במגזר הציבורי שיחתם ב- 2013 יחול גם הוא על עובדי הרכבת כך שבהסתדרות מעריכים שהתוספת הכוללת תגיע ליותר מ- 30%. כל אלו מהווים פרס ועידוד להתנהלות מופקרת ועונש לכלל אזרחי ישראל שיאלצו לממן את מחיר הכישלון.

הפגיעה בהסכם שנחתם עם חברת בומברדיה משדר מסר שלא ניתן להתעלם ממנו לחברות בינלאומיות שהעיזו לנסות לפתח עסקים בישראל כי עליהן לכלול בכל קשר עם ישראל פרמיית סיכון מיוחדת שעלותה תושת על כלל אזרחי ישראל.

בועז ארד, ממיסדי התנועה מציין כי "ההסכם עם עובדי הרכבת פוגע באזרחי ישראל זה הוא מחזה עגום שבו נציגי הציבור נכנעים ללחץ האלים של עובדי הרכבת ומפקירים את הציבור ששלח אותם למלא תפקידם. אזרחי ישראל ימשיכו לקבל שירות גרוע ויסכנו את חייהם בשימוש ברכבת. חברות בינלאומיות יחשבו פעמים אם להיכנס לעשות עסקים בישראל שכן החוזים נחתמים "על הקרח"… וכולנו נשלם יותר מיסים לממן גם את אחיזת החנק של העובדים בשירותים חיוניים, גם שירות גרוע וגם פיצויים ונזקים עבור הפרות הסכמים."

תגובות