בעקבות התחדשות המאמצים לקדם פיקוח על מחירי שכירות אנו מתריעים מפני התוצאות הקשות הצפויות.

בין הבעיות העולות:

מדובר בחוק פופוליסטי שמובל על ידי פוליטיקאים ציניים שמתעלמים מכל הידע המקצועי בנושא ומוכנים לגרום נזק ומקבל רוח גבית מעיתונאים שאינם טורחים להכיר את החומר ומועלים בתפקידם ואחריותם.

החוק יוביל לנזקים קשים – יגרום למחסור בהיצע ולשוק שחור במקביל להזנחה וירידה באיכות הדיור.

מרכז המחקר של הכנסת ריכז חומר בנושא עבור סתיו שפיר, ולמרות שהיא קיבלה את החומר היא מתעלמת ממנו בחוסר יושרה.
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03369.pdf

פירוט מתוך הידע המחקרי שרוכז על ידי מרכז המחקר בכנסת:

פיקוח מחירי שכירות לא מוריד את המחירים… רק מעביר את התשלומים למגזר מצומצם שהצליח לנצל את החוק לטובתו.

במדינות בהן מחירי השכירות מפוקחים, בעלי הדירות נוטים להעלות את השכ"ד עבור שוכרים חדשים על מנת לפצות את עצמם על ההפסד שנגרם להם מאי יכולתם לייקר את השכ"ד בתקופה בה דירתם היתה מושכרת,

בשל מנגנון הפיקוח. מכאן, שהרגולציה יכולה להפלות בין משקי בית המחליפים דירות לרוב, לבין אלה הנשארים תקופות ארוכות באותה דירה ובשל כך נהנים מהיתרונות של הרגולציה (שכ"ד נמוך שלא מתייקר, הגנה על השוכר).

לפי המחקר, מחירי השכירות בחוזים ישנים נוטים לפגר אחר המחירים בחוזים החדשים. הגנה על דיירים נוכחים יכולה להקטין את מלאי הדירות המוצעות להשכרה. התוצאות של רגולציה נוקשה יכולה להיות צמצום הדרגתי של מלאי הדירות להשכרה בשוק הפרטי ולהוביל ליצירת סטנדרט נמוך של איכות הדירות ושל תחזוקתן. גם מחקרים נוספים מעלים ממצאים דומים.

לפי מחקר ה-OECD, רגולציה מחמירה בשוק השכירות עשויה לגרום להפחתת ניידות המגורים של השוכרים, משום שהדיירים בדירות מפוקחות )על ידי הרגולציה( יסרבו לעזוב את הדירה כאשר מחירי השכירות נמוכים ממחיר השוק וכאשר ההגנה על החזקה בדירה גבוהה מאשר בפלח השוק הלא-מפוקח. באופן דומה, רגולציה קשוחה על יחסי שוכר-משכיר המגנה על הדייר, עשויה להפחית )לבעל הדירה( את התשואות על השכרת הדירה, ומכאן להקטין את התמריץ שלו להשקיע בדירה. ביחד, ההשפעות של רגולציה על היצע הדיור ועל התמריץ של הדייר להתפנות מהדירה, עשויות להקטין את התחלופה (של הדיירים) בשוק השכירות ולצמצם את ניידות המגורים.

צפו הערב בפרופ' Omer Moav עומר מואב בערב חדש וגם בערוץ 1 אצל גאולה אבן ב-7 בערב ובבועז ארד Boaz Arad בתוכנית של אברי גלעד בערוץ 20. (דילמהלחברי התנועה).

תגובות