1484108_637482076316924_1665990474_n.jpg

עם התפטרותו של ד"ר שראל הכלכלן הראשי הממונה על הכנסות המדינה, מחקר וקשרים בינלאומיים במשרד האוצר אנו מבקשים להביע את הערכתנו למקצועיות של ניתוחו את מהלכים המזיקים של שר האוצר ולהוקיר את האחדות המוסרית והאומץ לפעול בהתאם.

כותב שראל במכתבו: "המדיניות הכלכלית אינה תמיד משחק-סכום-אפס ולא תמיד מדובר בשינוי ניטראלי של סדרי העדיפויות. לעיתים ניתנת לקבוצה אחת הטבה שהתועלת שבה נמוכה לאין-ערוך מהעלות המוטלת על יתר הציבור. אם הממשלות מתחלפות ושרי האוצר באים והולכים, ובכל פעם ננקטים צעדי מדיניות מהסוג הזה (שבו התועלת נמוכה מהעלות החברתית), התוצאה לא תהיה רצף של החלטות אשר השפעותיהן עשויות להתקזז, אלא פגיעה הולכת וגוברת בכלל הציבור. הדבר חמור אף יותר במקרה בו הצעד הוא צעד פופוליסטי הנתפס בטעות בעיני רוב הציבור כצעד נכון מבחינה כלכלית, אף שיש הסכמה גורפת בקרב אנשי המקצוע שאין הדבר כך. במקרה זה, אין שום מכשול ושום חסם פוליטי שימנע רצף אומלל של החלטות שתתקבלנה על ידי נבחרי הציבור, בממשלות עוקבות ולאורך זמן, אשר יפגע ברווחת הציבור, וללא אפשרות ממשית להפוך החלטות אלה ולבטלן, גם אם בעתיד רוב הציבור יבין שההחלטות אינן משרתות את טובתו.

ועוד כותב שראל בהבהרות למכתבו ומפנה לעיין בכתבי באסטיאט: "בעניין ההבחנה בין נקודת המבט הצרה של כלל הציבור (וגם של פוליטיקאים) לגבי צעדי מדיניות כלכלית, אשר לעיתים מבחינה רק בהשפעה המיידית (החיובית), לנקודת המבט הרחבה יותר של כלכלנים, אשר מבחינה גם בהשפעות העקיפות יותר (השליליות), ראה למשל את הספר הקלאסי: Frederic Bastiat; That Which is Seen, and That Which is Not Seen; 1850"

http://bastiat.org/en/twisatwins.html

אנו מצטרפים להמלצת קריאה זאת.

לקריאת המכתב המלא:
http://www.slideshare.net/Anochi/ss-32495678?utm_source=ss&utm_medium=upload&utm_campaign=quick-view

 

תגובות